Algemene Voorwaarden PLUS Taalreizen

Met "wij" of "ons" wordt in deze voorwaarden Languages Plus Taalreizen B.V. in Amsterdam bedoeld. Wij maken deel uit van het wereldwijde Languages PLUS, een gerenomeerde organisatie met kwaliteitsscholen en verkooppunten over de hele wereld. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van "deelnemer" wordt bedoeld diegene die de overeenkomst met Languages Plus Taalreizen B.V. afsluit. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de "reissom" wordt bedoeld de prijs van de cursus, accommodatie en overige dienstverlening.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Inschrijving gebeurt telefonisch of via internet door het invullen van het boekingsformulier. De overeenkomst komt tot stand en is bindend op het moment dat wij het door de deelnemer ingevulde boekingsformulier hebben ontvangen of het telefonisch geboekt is.

BETALING
De vermelde prijzen zijn per persoon in €. Uiterlijk 10 dagen na verzending van de bevestiging en factuur dient een aanbetaling van € 300 in ons bezit te zijn voor al onze programma's. De kosten van geboekte vluchten/treinreizen worden hierbij opgeteld. Het resterende bedrag van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de taalcursus in ons bezit te zijn. Je ontvangt hiervoor geen herinnering. Bij inschrijving binnen 6 weken voor vertrek moet de deelnemer het gehele bedrag direct na ontvangst van de factuur voldoen. Bij uitblijven van de betaling 7 dagen voor aanvang wordt de reis geannuleerd.

REISINFORMATIE
Ongeveer één week voor vertrek worden de reisinformatie aan de deelnemer toegestuurd mits aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven.

WIJZIGINGEN
De deelnemer kan om wijzigingen in de overeenkomst verzoeken, die indien mogelijk zullen worden aangebracht. Voor mogelijke wijzigingen tot 30 dagen voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van minimaal € 75 per persoon per wijziging in rekening gebracht, behalve wanneer het gaat om een verlenging van de taalcursus. Voor mogelijke wijzigingen binnen 30 dagen voor aanvang van de cursus kunnen de wijzigingskosten afwijken. Onder wijziging wordt mede verstaan vervanging van een reeds aangemelde deelnemer of wijziging van reisonderdelen als het cursus- of accommodatietype. Wanneer de deelnemer verzoekt onderdelen van de reis te laten vervallen, zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. Eveneens is bij het wijzigen van de bestemming sprake van annulering en zijn de bijbehorende voorwaarden van toepassing. Voor vluchten en treintickets kunnen afwijkende wijzigingskosten gelden.

Indien een groepsles niet mogelijk is door een tekort aan leerlingen zal de school voor een passende oplossing zorgen d.m.v. het aanbieden van een redelijk aantal privé-lessen.

Indien er zich minder dan 4 personen aanmelden voor de jongerenreis, wordt de deelnemer 4 weken voor vertrek geinformeerd.

ANNULERING
Annulering dient schriftelijk te geschieden. In het geval dat de deelnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij ons een vergoeding voor de getroffen voorzieningen en de gemaakte kosten verschuldigd.

Bij annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

Bij annulering tot 42 dagen voor aanvang: de aanbetaling.
Bij annulering tussen 28 en 42 dagen voor aanvang: 35% van de volledige reissom.
Bij annulering tussen 21 en 28 dagen voor aanvang: 40% van de volledige reissom.
Bij annulering tussen 14 en 21 dagen voor aanvang: 50% van de volledige reissom.
Bij annulering tussen 5 en 14 dagen voor aanvang: 75% van de volledige reissom.
Bij annulering vanaf 5 dagen voor aanvang: 90% van de volledige reissom.

Daarna is 100% van de volledige reissom verschuldigd.

Naast de annulerings- en/of wijzigingskosten, kunnen ook extra kosten die wij dienen te maken om de wijziging of annulering tot stand te brengen, in rekening gebracht worden.

Voor vluchten en treintickets worden er 100% annuleringskosten in rekening gebracht.

De verzekeringspremies zijn altijd in het geheel verschuldigd. Bij annulering mét dekkende annuleringsverzekering kunnen bovenstaande kosten worden verhaald op de betreffende verzekering.

REISVERZEKERING EN VISUM
Het afsluiten van een reisverzekering is verplicht voor alle minderjarige deelnemers, bij PLUS Taalreizen of elders. Een visum (ESTA, ETA of andere visa) is verplicht voor reizen naar Amerika/ Canada/ Cuba/ Australië en dient zelf te worden afgesloten.

INCASSOKOSTEN
De deelnemer die niet tijdig aan een geldelijke verplichting heeft voldaan is gehouden tot een rentevergoeding van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is de deelnemer gehouden tot een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 100. De eventuele gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de deelnemer.

AANSPRAKELIJKHEID
Wij sluiten als tussenpersoon overeenkomsten voor vervoer en regelen de boekingen en reserveringen. Derhalve is de uitvoering van de overeenkomst voor risico en rekening van de uitvoerder. We bemiddelen bij het ontstaan van problemen.
De deelnemer is gerechtigd schadeloosstelling te eisen wanneer deze schade is veroorzaakt door grove nalatigheid van onze kant. Wij zijn niet voor schade aansprakelijk voor zover deze niet is te wijten aan onze schuld. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van een verplichting indien we daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan onze schuld. De aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, is uitgesloten.
De deelnemer is aansprakelijk voor schade door hem zelf veroorzaakt. Wij kunnen niet aan onze aanbiedingen worden gehouden indien deze, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, zijn de ouders of voogd aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de complete boeking. In de plaatsstelling is niet automatisch mogelijk. Hiervoor dient door ons toestemming te worden verleend.

KLACHTEN
Eventuele klachten over de cursus of accommodatie moeten meteen en ter plekke gemeld worden bij het secretariaat van de school. Indien de school de klachten niet naar tevredenheid oplost, dient de deelnemer persoonlijk onverwijld contact met ons op te nemen, zodat wij ons in verbinding kunnen stellen met de school ter bemiddeling.

Eventuele niet ter plekke door de school verholpen klachten dienen binnen 2 weken na terugkeer schriftelijk bij ons te worden ingediend. Wij nemen deze klachten in behandeling en berichten de deelnemer schriftelijk binnen 4 weken.

Een klacht wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze reeds ter plekke aan de school is gemeld. Op alle overeenkomsten tussen ons en deelnemer zijn uitsluitend het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing.

FEESTDAGEN
Tijdens feestdagen zijn de taalscholen gesloten en vinden er geen lessen plaats. Hiervoor wordt geen restitutie verleend.

STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN (SGR)
Languages PLUS Taalreizen is aangesloten bij de SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Lees hier meer over de garantieregeling van de SGR.

Druk- en zetfouten alsmede wijzigingen in het programma en prijzen voorbehouden.
Aan de foto's kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright: Languages PLUS Taalreizen B.V.